Semalt: Web sahypasyndan wideo çykarmak üçin 6 sany iň oňat onlaýn programma

Bir web sahypasyndan wideo çykarmak isleýärsiňizmi? DailyMotion, YouTube, MetaCafe, MegaVideo, Vimeo we Veoh halaýan filmleriňizi görmek ýa-da romantiki aýdymlary diňlemek üçin iň amatly ýerlerdir. Näbelli ýa-da şübheli saýtda wideo görmek size kynçylyk döredip biler, emma şol wideo faýllary awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

Bu ýerde web sahypasyndan wideo çykarmak üçin iň oňat onlaýn programmalary ara alyp maslahatlaşdyk.

1. KeepVid:

Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bolan we wideo we ses faýllaryny çykarmaga mümkinçilik berýän iň interaktiw we peýdaly hyzmatlaryň biridir. “KeepVid” ulanmak aňsat, diňe wideo URL-ni girizip başlamak üçin “Downloadüklemek” düwmesine basmaly. Wideolar gyrylansoň, olary gaty diskiňize göçürip alyp ýa-da öňünden kesgitlenen faýla eksport edip bilersiňiz. Google Video, DailyMotion, YouTube we Vimeo-dan wideolary nyşana almak üçin KeepVid-i ulanyp bilersiňiz. Operatinghli operasiýa ulgamlary bilen utgaşykly we gurmak aňsat.

2. VideoGrabby:

“KeepVid” ýaly, “VideoGrabby” web sahypasyndan wideolary rahat çykarmak üçin ajaýyp programma. Bu hyzmaty Vimeo, YouTube, Facebook, Vine we SoundCloud-dan media faýllaryny gyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. “VideoGrabby” ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar we hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär. Diňe onlaýn wideoňyzyň URL-sini göçürip, VideoGrabby-yň işini ýerine ýetirmegine rugsat bermeli. Wideolary MP3 ýa-da MP4 görnüşinde göçürip almak üçin ulanyp boljak iki tapawutly warianty (Audio we Record wideo ýazga alyň) bar. Hil bozulmaýar, ýöne çykarylan wideolaryňyzyň öndürijiligini we hilini belli bir derejede ýokarlandyrmak üçin HQ düwmesine basyp bilersiňiz.

3. Wideo ýüklemek kömekçisi:

Wideo DownloadHelper “Facebook”, “DailyMotion”, “Lynda”, “Vimeo”, “Twitter”, “Udemy”, “YouTube”, “Instagram” we beýleki köp sanly saýtdan wideo çykarmak üçin giňden ulanylýar. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we ähli operasiýa ulgamlaryna laýyk gelýär. Ony kompýuterde we smartfonda göçürip alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, “Video DownloadHelper” bir wagtyň özünde sansyz wideo çykarmak üçin ulanylyp bilner.

4. ClipNabber:

Web sahypasyndan wideo çykarmak başga bir ajaýyp gural. “ClipNabber” birnäçe dilde elýeterlidir we “YouTube”, “Facebook”, “Twitter” we “DailyMotion” wideolaryny has gowy şekilde gyrmak üçin ulanylýar. Işiňizi ýeňilleşdirmek üçin köp sanly wariant we aýratynlyklar bar. Wideo URL-ni Giriş meýdanyna girizmeli we Tab düwmesine basmaly. Dürli faýl formatlaryny goldaýar we işiňizi ýerine ýetirmek üçin halaýan formatyňyzy saýlap bilersiňiz.

5. Deturl.com:

Deturl.com güýçli wideo göçürip alyjy we maglumatlary gyryjydyr. “KeepVid” ýaly, wideonyň URL-sini göçürip almaly we “Downloadüklemek” düwmesine basmaly bolarsyňyz. Deturl, wideo redaktorlarynyň we YouTube we DailyMotion-dan wideo çykarmaga kömek edýän mazmun kuratorlarynyň ilkinji saýlawy.

6. YouTube5 göçürip alyjy:

YouTube wideolaryna bagyşlanýar we adaty YouTube pleýeriňizi üýtgedip we ulanyjy tejribesini ýokarlandyryp bilýän interaktiw Safari brauzeri. “YouTube5 Downloader” öňünden kesgitlenen formatda birnäçe ses we wideo faýly göçürip almaga mümkinçilik berýär.

send email